شرکت پست سریع بین المللی PDE

درراستای تکمیل و توسعه شبکه خدمات خود از میان متقاضیان واجدشرایط دربین مشاغل مرتبط زیر در سطح محدود نماینده فعال می پذیرد:

1- خدمات بار هوایی و زمینی
2- آژانسهای هواپیمایی و خدمات توریستی
3- دفاتر پیشخوان دولت
شماره تماس: 02188202220 داخلی 180


فرمت های مورد قبول :pdf,doc,xls,xlsx,docx


فرمت های مورد قبول :pdf,doc,xls,xlsx,docx