سرویس پیامک

با انتخاب این سرویس، شرکت پست سریع بین المللی PDE مشتریان خود را از تحویل مرسوله توسط گیرنده در مقصد مطلع می سازد.