شرکت پست سریع بین المللی PDE ، امکاناتی را برای رفاه حال مشتریان خود فراهم نموده است تا بتوانند در صورت تمایل ، با وارد کردن شماره قبض مرسوله پستی ارسالی خود در قسمت رهگیری سایت نسبت به وضعیت ارسال بسته خود مطلع شوند . راهنمای تصویری زیربه شما کمک میکند تا مراحل فوق را به درستی اجرا نمایید.

شماره قبض مرسوله پستی، در کادر سبز رنگ قابل رویت می باشد.

شما می توانید با وارد کردن شماره قبض مرسوله پستی خود در قسمت رهگیری سفارش ، وضعیت ارسال بسته خودرا رهگیری و رویت نمایید.

بدیت ترتیب مشتریان شرکت پست سریع بین المللی PDE ، همواره می تواننداز وضعیت مرسوله پستی خود تا زمان رسیدن به مقصد مطلع شوند.

پیگیری مرسوله پستی

فیلم اموزشی پیگیری مرسوله پستی در وب سایت PDE