پست بین المللی PDE

اکسپرس
تحویل مرسولات پیش از زمان کاری در سراسر ایران توسط نمایندگان فعال این شرکت.

9:00 بامداد اکسپرس
تحویل مرسولات در مقصد تا قبل از ساعت 9:00 بامداد در سراسر کشور.

10:00 بامداد اکسپرس
تحویل مرسولات در مقصد تا قبل از ساعت 10:00 بامداد در سراسر کشور.

12:00 ظهر اکسپرس
تحویل مرسولات در مقصد تا قبل از ساعت 12:00 ظهر در سراسر کشور.

کم هزینه
حمل محموله های سنگین با مدت زمان بیشتر اما هزینه کمتر در سراسر کشور.

پس کرایه
تحویل مرسوله به گیرنده در کمترین و سریع ترین زمان ممکن در سراسر کشور و پرداخت هزینه حمل توسط گیرنده.

نحوه محاسبه وزن حجمی:

اندازه و وزن محدودیت نیست!

بسته های بزرگ و کم وزن از طریق وزن حجمی خود قیمت گذاری می شوند. به عنوان مثال زمانی که حجم مرسوله در مقایسه با وزن آن زیادتر از فضای اشغالی معمول باشد، حجم مرسوله از طریق حاصل ضرب طول در عرض در ارتفاع بر حسب سانتی متر تقسیم بر5000 محاسبه می شود. مانند: حمل پنبه.

مثال:

وزن حجمی : 36.12 Kg =طول:70سانتی متر * عرض:43 سانتی متر * ارتفاع:60 سانتی متر / 5000

پست بین المللی PDE